Privacy beleid

logo ilba

Verantwoordelijke voor de verwerking

DynamICK Comm.V.
BE 0837.915.692
Eekbulk 10
9840 De Pinte
België

Elke verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met deze website is onderworpen aan de Belgische regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en tot bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Verwerkte persoonsgegevens
DynamICK Comm.V. hecht veel belang aan uw privacy.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Ook de correspondentie die we met de gebruiker voeren, houden we bij.

Onderstaande categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de specifieke relatie wij met u hebben.

• Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en), functie
• Postadres telefoon (vast en/of mobiel), e-mail
• Bedrijfsgegevens (postadres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail, fax, BTW-nummer en ondernemingsnummer)
• Informatie die u verstrekt met het oog op facturatie van onze dienstverlening
• Informatie i.v.m. uw inschrijvingen en/of sponsoring voor onze activiteiten/evenementen
• Informatie die u vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de website en/of gestelde vragen of het downloaden van een whitepaper)
• Uw domeinnaam (automatisch gedetecteerd bij elk bezoek aan onze website)
• Informatie betreffende de door u geconsulteerde pagina’s
• Datum waarop deze gegevens door ons werden geregistreerd en hun bron

Informatie afkomstig van derde partijen
Wij kunnen ook informatie die op u betrekking heeft ontvangen van derde partijen (bv. bedrijven die gespecialiseerd zijn in de commercialisatie van persoonsgegevens) en die wij gebruiken om de informatie die we rechtstreeks bij u inwinnen aan te vullen, teneinde uw persoonsgegevens actueel te houden of om u gepersonaliseerde reclame te sturen.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden om:

• Uw vraag te kunnen behandelen
• Een whitepaper te downloaden
• Nieuwsbrieven te versturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of om uw deelname aan onze wedstrijden of commerciële acties te beheren
• U te contacteren voor promotie van onze producten en/of diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel, of om aan derden toe te laten u te contacteren voor de promotie van eigen producten en/ of diensten
• Uw persoonsgegevens te centraliseren, combineren en verrijken met nuttige informatie afkomstig van derde partijen
• U te contacteren in het kader van marktstudies betreffende de diensten van DynamICK
• De inhoud van onze website te optimaliseren
• Onze boekhoudkundige verplichtingen na te leven
• Eventuele fraude, inbreuken en misdrijven te bestrijden en juridische geschillen en gerechtelijke procedures te beheren.

Doorgave van uw persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven of doorverkocht aan derden die deze gegevens zelf willen gebruiken. We maken wel gebruik van bepaalde services (websitehosting, e-mailclients, back-up, dataopslag, datatransport, analyse van uw webbezoek …). Deze dienstverleners mogen uw gegevens niet gebruiken, maar die staan wel op hun servers, zodat ze die strikt gezien ontvangen (en verwerken). Maar uiteraard geven zij ons de nodige garanties dat uw gegevens daar veilig zijn, aangezien ook zij gehouden zijn aan de doeleinden in onze privacyverklaring. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen.

Doorgave van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan bestemmelingen buiten de Europese Unie.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
We nemen de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens uitermate ernstig. Hoewel we alle redelijke voorzorgsmaatregelen, gebaseerd op de gangbare technische en organisatorische standaarden, nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, moet u er zich van bewust zijn dat geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar is.

We gebruiken een scala aan technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie te voorkomen. Zo bewaren we de persoonsgegevens die u verstrekt op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe dataleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden.

De bescherming – op vlak van webhosting – van de verwerkte gegevens gebeurt door data op de webserver te encrypteren, de site van https-protocol te voorzien, dagelijkse een back-up te maken, firewall-bescherming te voorzien en door alle verwerkte persoonsgegevens binnen de Europese Unie te houden.

Uitoefening van uw rechten
Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage, correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming weer in te trekken. Dit kan eenvoudig via het contactformulier op onze website of via peter.dick@DynamICKpama.be. Mogelijk kan een bewijs van identiteit gevraagd worden.

Voor vragen met betrekking tot ons privacybeleid kunt u ons contacteren via het contactformulier op onze website of via peter.dick@DynamICKpama.be. U kunt zich ook richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via commission@privacycommission.be.

Wij kunnen dit privacybeleid aanpassen of updaten wanneer wij dit nodig achten of daartoe door de wet worden verplicht. Herlees deze dan ook regelmatig. Wanneer we deze verklaring bijwerken, zullen we de datum achter ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan de verklaring aanpassen. 

Pa&Ma wil er oprecht zijn voor mensen. In de eerste plaats voor actieve, zelfbewuste senioren die nog heel lang zorgeloos thuis willen genieten. Ten tweede voor alle liefhebbende mensen rondom hen. Waarom? Omdat mensen nu eenmaal belangrijk zijn.

#omdatmensenbelangrijkzijn

© Copyright 2021 DynamICK - Designed by IlBa Projects - All Rights Reserved